Kube: BUA

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: Fact BUA
BUA: Befolkningens Uddannelse og Arbejdsmarked (15-69 år). - Uddannelsesoplysninger omfatter højeste/seneste/igangværende uddannelse samt VEU-aktivitet. - Arbejdsmarkedsoplysninger omfatter bl.a. arbejdsmarkedsstatus (beskæft./ledig), brancher, virksomhedsform (off./priv sektor) samt beskæftigelsen for nyuddannede. - Personoplysninger omfatter bl.a. køn, alder og herkomst. Datakilde er primært RAS fra Danmarks Statistik.
(BUA) Antal personerAntal personer i befolkningen pr 1/1 i befolkningsåret (15-69 år).
Bemærk: Årstal refererer til tællingstidspunktet for befolkningen, som er 1. januar det pågældende år, mens befolkningens arbejdsmarkedsstatus hhv. uddannelse er opgjort 1/12 hhv. 30/9 det foregående år. Eksempelvis refererer 2008 til befolkningen 1/1-2008, og dennes arbejdsmarkedsstatus 1/12-2007 og uddannelse 30/9-2007.
Datakilde: RAS (Danmarks Statistik)
(BUA) Antal personer - internAntal personer i befolkningen pr 1/1 i befolkningsåret (15-69 år).
(BUA) Antal personer, pct.Antal personer i befolkningen pr 1/1 i befolkningsåret (15-69 år) opgjort som pct. af befolkningen.
Bemærk: Årstal refererer til tællingstidspunktet for befolkningen, som er 1. januar det pågældende år, mens befolkningens arbejdsmarkedsstatus hhv. uddannelse er opgjort 1/12 hhv. 30/9 det foregående år. Eksempelvis refererer 2008 til befolkningen 1/1-2008, og dennes arbejdsmarkedsstatus 1/12-2007 og uddannelse 30/9-2007.
Datakilde: RAS (Danmarks Statistik)
(BUA) BeskæftigelsesfrekvensBeskæftigedes andel af befolkningen.
Danmarks Statistiks almindelige opdeling af befolkningen efter arbejdsmarkedsstatus er lagt til grund: Beskæftigede, ledige og uden for arbejdsstyrken, jfr. dimensionen Arbejdsmarkedsstatus.
Bemærk: Årstal refererer til tællingstidspunktet for befolkningen, som er 1. januar det pågældende år, mens befolkningens arbejdsmarkedsstatus er opgjort 1/12 foregående år. Eksempelvis refererer 2008 til befolkningen 1/1-2008, og dennes arbejdsmarkedsstatus 1/12-2007.
Datakilde: RAS (Danmarks Statistik)
(BUA) VEU antal personer (kum.)Antal personer, der har været VEU-aktive over tid forud for befolkningsåret. Kun den offentlige VEU-aktivitet er omfattet jf. beskrivelsen af Kursistregistret.
Datakilde: Kursistregisteret (UNI•C/Danmarks Statistik)
(BUA) VEU antal personer (år)Antal personer, der har været VEU-aktive i året. Kun den offentlige VEU-aktivitet er omfattet jf. beskrivelsen af KURSISTREGISTERET.
Bemærk: Tidsdimensionen ’Tid-kalenderår’ referer til befolkningsåret, mens VEU-aktiviteten ligger året før. Fx er ’2008’ befolkningen pr. 1/1-2008 og dennes veu-aktivitet 2007.
Datakilde: Kursistregisteret (UNI•C/Danmarks Statistik)
(BUA) VEU Antal personer, pct. af bef. (år)Antal personer, der har været VEU-aktive i året forud for befolkningsåret, opgjort som procent af befolkningen i gruppen. Kun den offentlige VEU-aktivitet er omfattet jf. beskrivelsen af Kursistregistret.
Datakilde: Kursistregisteret (UNI•C/Danmarks Statistik)
(BUA) VEU årselever, Total (kum.)En persons samlede VEU-aktivitet optjent over tid forud for statustidspunktet, udtrykt som årselev-bidrag.
Bemærk: Tidsdimensionen ’Tid-kalenderår’ referer til befolkningsåret, mens veu-aktiviteten ligger året før og længere bagud. Fx er ’2008’ befolkningen pr. 1/1-2008 og dennes veu-aktivitet frem til og med 2007.
Datakilde: Kursistregisteret (UNI•C/Danmarks Statistik)
(BUA) VEU årselever, Total (år)En persons samlede VEU-aktivitet optjent i året, udtrykt som årselev-bidrag.
Bemærk: Tidsdimensionen ’Tid-kalenderår’ referer til befolkningsåret, mens VEU-aktiviteten ligger året før. Fx er ’2008’ befolkningen pr. 1/1-2008 og dennes veu-aktivitet 2007.
Datakilde: Kursistregisteret (UNI•C/Danmarks Statistik)
(BUA) VEU årselever, Total pr. pers. i bef. (år)En persons samlede VEU-aktivitet optjent i året forud for befolkningsåret, udtrykt som årselevbidrag. Kun den offentlige VEU-aktivitet er omfattet jf. beskrivelsen af Kursistregistret.
Datakilde: Kursistregisteret (UNI•C/Danmarks Statistik)

Dimensioner

9kl afslutningsår 
AlderAlder målt 30/11 året før befolkningsåret
Arbejdsfunktion DiscoYYArbejdsfunktion/stillingsbeskrivelse for beskæftigede. Arbejdsfunktionen (DISCO-koden) findes ud fra job med størst løn i året. Datakilde: RAS (Danmarks Statistik).
ArbejdsmarkedsstatusEn persons status på arbejdsmarkedet: Beskæftiget, ledig eller uden for arbejdsstyrken, opgjort ultimo november året før befolkningsåret. Datakilde: RAS (Danmarks Statistik)
ArbejdsstedskommuneKommune for arbejdsstedet ultimo november.
Oplysning om arbejdssted findes fra 2003 og frem. For selvstændige er arbejdsstedskommune lig bopælskommunen.
Datakilde: RAS (Danmarks Statistik).
BopælBopælskommune opgjort 1/1 i befolkningsåret
Branche 
HerkomstPersoners opdelt efter herkomst: dansk, indvandrere og efterkommere.
Oplysningen stammer fra Danmarks Statistik, og der benyttes Danmarks Statistiks almindelige definitioner:
Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.
Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.
Resten af befolkningen er af dansk oprindelse.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
HerkomstlandOprindelsesland og grupperinger heraf i verdensdele mv.
Datakilde: Personbaggrund (Danmarks Statistik)
Højeste forældreuddannelseHøjeste uddannelse blandt forældrene.
Hvis eksempelvis moderen har en gymnasial uddannelse, mens faderen ingen uddannelse har, er højeste forældreuddannelse gymnasial uddannelse.
Forældreuddannelsen er opgjort i det år personen fylder 13 år. Barnets forældre er de personer, der har den juridiske myndighed over barnet.
datakilde: PERSONBAGGR
Højeste fuldførte uddannelseHøjeste fuldførte uddannelse opgjort 30/9 året før befolkningsåret.
Datakilde: HFUDD (Danmarks Statistik)
Højeste fuldførte uddannelse - InstitutionInstitution hvorfra højeste fuldførte uddannelse er opnået.
Højeste fuldførte uddannelse - Tid siden dimissionTid siden dimission er opgjort som antal år fra opnåelse af højeste fuldførte uddannelse til opgørelse af arbejdsmarkedstatus (0-1 år, 1-2 år, 2-3 år, 4 år eller mere).
Eksempel: For en person i befolkningen 1/1-2008, der opnår sin højeste uddannelse i juni 2007, vil have arbejdsmarkedstatus opgjort ultimo november 2007, hvorved tid siden dimission er knapt ½ år, altså hørende til intervallet 0-1 år.
Datakilde: RAS (Danmarks Statistik)
Igangværende uddannelseIgangværende uddannelse opgjort 30/9 året før befolkningsåret.
Datakilde: INTE (Danmarks Statistik)
KønPersonens køn.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
Seneste fuldførte uddannelseSeneste fuldførte uddannelse opgjort 30/9 året før befolkningsåret.
Datakilde: SFUDD (Danmarks Statistik)
Seneste fuldførte uddannelse - DatakildeDatakilder benyttet til identifikation af seneste fuldførte uddannelse.
Primære datakilder er elevregisteret (INTE) og kvalifikationsregisteret.
datakilde: SFUDD (Danmarks Statistik)
Seneste fuldførte uddannelse - InstitutionInstitution hvorfra seneste fuldførte uddannelse er opnået.
Seneste fuldførte uddannelse - Tid siden dimissionTid siden dimission er opgjort som antal år fra opnåelse af seneste fuldførte uddannelse til opgørelse af arbejdsmarkedstatus (0-1 år, 1-2 år, 2-3 år, 4 år eller mere).
Nyuddannede er defineret som personer, hvor tid siden dimission er 0-1 år.
Eksempel: For en person i befolkningen 1/1-2008, der opnår sin seneste uddannelse i juni 2007, vil have arbejdsmarkedstatus opgjort ultimo november 2007, hvorved tid siden dimission er knapt ½ år, altså hørende til intervallet 0-1 år (nyuddannet).
Datakilde: RAS (Danmarks Statistik)
Tid - befolkningsårOpgørelsesdato for befolkningen er 1. januar i året.
Bemærk at uddannelses- og arbejdsmarkedsoplysninger er fra ultimo året før befolkningsåret.
VirksomhedsformVirksomhedsform er en opsplitning af arbejdsstederne efter sektortilhørsforhold til det offentlige og private område.
Datakilde: RAS