Kube: KGS - Karakterer grundskole

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: KGS - Karakterer grundskole
KGS: Standpunkt- og prøvekarakterer i grundskolens 8.-10. klasse fra 2001/2002 og frem. Registeret er dannet på baggrund af årlige karakterindberetninger fra skolerne til UNI-C.

Dimensioner

AlderElevens alder pr. 1/1 i skoleåret (fx pr. 1. januar 2008 for skoleåret 2007/08).
Datakilde: Personbaggrund (Danmarks Statistik)
BopælElevens bopæl pr. 1/1 i skoleåret (fx pr. 1. januar 2008 for skoleåret 2007/08).
Datakilde: Befolkning og bopæl (Danmarks Statistik)
HerkomstPersoners opdelt efter herkomst: dansk, indvandrere og efterkommere.
Oplysningen stammer fra Danmarks Statistik, og der benyttes Danmarks Statistiks almindelige definitioner:
Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.
Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.
Resten af befolkningen er af dansk oprindelse.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
InstitutionerInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
KarakterskalaKarakterskala angiver, hvilken skala der er benyttet ved afgivelse af karakteren/eksamensresultatet, dvs. hvorvidt det er 13-skalaen eller 7-trinsskalaen, der er benyttet.
Endvidere er det muligt at se antal karakterer fordelt på enkeltkarakterer samt antal omregnede karakterer fordelt på skala, dvs. omregnet fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen efter omregningstabellen: http://www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Temaer/7-trins-skalaen/Overgangsordningen.aspx. Omregning af eksamensresultater (på gymnasieområdet) er sket efter omregningstabellen for eksamensresultater: http://www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Temaer/7-trins-skalaen/Omregning%20af%20karaktergennemsnit.aspx
KGS BedømmelsesformBedømmelsesform angiver, hvilken bedømmelsesform der er benyttet ved afgivelse af karakteren, dvs. hvorvidt karakteren er afgivet som en standpunktskarakter eller ved en afgangsprøve i det pågældende fag.

Bemærk at karakterer givet ved en frivillig projektopgave, en obligatorisk projektopgave og en obligatorisk selvvalgt opgave
er opgjort som en standpunktskarakter.

Endvidere er det muligt at se den benyttede prøveform ved afgivelse af karakteren til en afgangsprøve, dvs. hvorvidt karakteren er afgivet i kategorierne ”Bundne prøvefag”, ”Frivillige prøvefag”, ”Obligatoriske prøvefag”, ”Prøvefag til udtræk”, ”Tilbudsfag” og ”8. kl. prøvefag”. Standpunktskaraktererne er ikke opdelt på prøveform.

Før skoleåret 2006/2007 er det ikke muligt at opdele på prøveform, hvorfor samtlige afgangsprøvekarakterer er placeret under kategorien ”Prøvefag 2002-2006”.

Datakilde: KGS (UNI-C)
KGS FagFag i grundskolen, f.eks. ”Dansk”, ”Matematik” mv..Datakilde: KGS (UNI-C)
KGS FagdisciplinFagdisciplin angiver, hvilken disciplin karakteren er afgivet i, f.eks. ”Mundtlig”, ”Skriftlig” mv..Datakilde: KGS (UNI-C)
KGS KlassetrinKlassetrin angiver, hvorvidt elever, der har opnået en karakter, gik på grundskolens 8., 9. eller 10. klassetrin. Datakilde: KGS (UNI-C)
KGS KlassetypeKlassetype i grundskolen angiver, hvorvidt eleven, der har opnået en karakter, har gået i en normalklasse, en specialklasse, er privatist mv..
Oplysningen gælder kun fra skoleåret 2006/2007 og frem.
Datakilde: KGS (UNI-C)
KGS NiveauNiveau angiver, hvorvidt prøvekarakteren er afgivet på FSA (folkeskolens afgangsprøve) eller FS10 (folkeskolens 10. klasseprøve) niveau.
Oplysningen gælder kun afgangsprøvekarakterer – standpunktskarakterer er derfor placeret under kategorien uoplyst.
Datakilde: KGS (UNI•C).
KGS privatisterPrivatister angiver, hvorvidt eleven, der har opnået en karakter, er privatist eller ej.
Privatister er medtaget i opgørelsen af grundskolekarakterer fra skoleåret 2006/2007 og frem.
Datakilde: KGS (UNI-C)
KønPersonens køn.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
Tid - skoleår