Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Elevtal - aktivitetstal - gymnasiale uddannelser (EAK)
Hovedtal for aktiviteten på gymnasiale uddannelser. Enkeltuddannelser er samlet i homogene grupper (det almene gymnasie og erhvervsgymnasiet), der kan udfoldes indtil uddannelserne kan identificeres. Bemærk, at tilgangen til gymnasiale uddannelser på overordnet niveau er lavere end tilgangen til de underliggende almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser. Det skyldes at fx en elev, der indenfor et år har tilgang til både almen- og erhvervsgymnasiet, på overordnet niveau kun tælles en gang. Nøgletallene har regnskabsmæssig karakter. Der er mulighed for at vælge bestand, tilgang, fuldført og afbrudt. Enkeltfags-hf er ikke omfattet idet det regnes som voksen- og efteruddannelsesaktivitet. Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen.
Se også: Dokumentation og begrebsforklaring

Nøgletallet kan udskiftes ved at aktivere fanebladet "Valg af nøgletal".
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Note: Med gymnasiereformen fra 2005 forsvinder det linieopdelte gymnasium. Fuldførelsespct./elevtal på et lavere niveau end Stx skal anvendes med varsomhed.
Kilde: Styrelsen for IT og Læring på data fra Danmarks Statistik
Dokumentation Lav selv tabel Feedback